Saturday, May 29, 2010

KOMUNIKASI PROFESIONAL FISIOTERAPI

Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien (Depkes RI, 1997). Dalam pengertian lain mengatakan bahawa komunikasi terapeutik adalah proses yang digunakan oleh jururawat memakai pendekatan yang dirancang secara sedar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan pada pelanggan.
Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara jururawat dengan pelanggan. Persoalan yang mendasar dari komunikasi ini adalah adanya saling memerlukan antara jururawat dan klien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi peribadi di antara jururawat dan klien, jururawat membantu dan pelanggan menerima bantuan.
Menurut Stuart dan Sundeen (dalam Hamid, 1996), tujuan hubungan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan pelanggan meliputi:
a.Realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan penghormatan terhadap diri.
b.Rasa identiti personal yang jelas dan peningkatan integriti diri.
c.Kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling bergantung dengan kapasiti untuk mencintai dan dicintai.
d . Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan keperluan serta mencapai matlamat personal yang realistik.
Objektif komunikasi terapeutik adalah:
a.Membantu pelanggan untuk memperjelas dan mengurangkan beban perasaan dan fikiran serta dapat mengambil tindakan untuk menukar situasi yang ada bila pelanggan pecaya pada hal yang diperlukan.
b . Mengurangkan keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang berkesan dan mempertahankan kekuatan egonya.
c.Mempengaruhi orang lain, persekitaran fizikal dan dirinya sendiri.
Objektif terapeutik akan tercapai bila jururawat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Hamid, 1998):
a.Kesadaran diri.
b . Klarifikasi nilai.
c.Eksplorasi perasaan.
d.Kemampuan untuk menjadi model peranan.
e.Motivasi altruistik.
f.Rasa tanggung jawab dan etik.

Komponen Komunikasi Terapeutik

Model struktural dari komunikasi mengenalpasti lima komponen fungsional berikut (Hamid, 1998):
a.Pengirim: yang menjadi asal dari mesej.
b.Pesan: suatu unit maklumat yang dipindahkan dari penghantar kepada penerima.
c.Penerima: yang mentafsirkan mesej, yang perilakunya dipengaruhi oleh mesej.
d.Umpan balik: respon dari penerima mesej kepada penghantar mesej.
e.Konteks: tatanan di mana komunikasi berlaku.
Jika jururawat menilai proses komunikasi dengan menggunakan lima unsur struktur ini, maka masalah-masalah yang khusus atau kesalahan yang berpotensi dapat dikenalpasti.
Menurur Roger , terdapat beberapa ciri-ciri dari seorang jururawat yang boleh memudahkan tumbuhnya hubungan yang terapeutik.Karakteristik tersebut antara lain: (Suryani, 2005).
a.Kejujuran (trustworthy). Kejujuran merupakan modal utama agar dapat melakukan komunikasi yang bernilai terapeutik, tanpa kejujuran mustahil dapat membina hubungan saling percaya. Pelanggan hanya akan terbuka dan jujur pula dalam memberikan maklumat yang benar hanya bila yakin bahawa jururawat boleh dipercayai.
b.Tidak mengelirukan dan cukup ekspresif. Dalam berkomunikasi hendaklah jururawat menggunakan kata-kata yang mudah difahami oleh pelanggan. Komunikasi nonverbal harus menyokong komunikasi verbal yang disampaikan. Ketidaksesuaian boleh menyebabkan pelanggan menjadi bingung.
c.Bersikap positif. Bersikap positif dapat ditunjukkan dengan sikap yang hangat, penuh perhatian dan penghargaan terhadap pelanggan. Roger menyatakan inti dari hubungan terapeutik adalah kehangatan, ketulusan, pemahaman yang empati dan sikap positif.
d.Empati bukan simpati. Sikap empati sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan, kerana dengan sikap ini jururawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan pelanggan seperti yang dirasakan dan difikirkan oleh pelanggan. Dengan empati seorang jururawat dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah bagi pelanggan, kerana walaupun dia turut merasakan permasalahan yang dirasakan pelanggannya, tetapi tidak larut dalam masalah tersebut sehingga jururawat dapat memikirkan masalah yang dihadapi pelanggan secara objektif. Sikap simpati membuat jururawat tidak mampu melihat permasalahan secara objektif kerana dia terlibat secara emosional dan terlarut di dalamnya.
e.Mampu melihat permasalahan pelanggan dari kacamata klien.Dalam memberikan asuhan keperawatan jururawat harus berorientasi pada pelanggan, (Taylor, dkk, 1997) dalam Suryani 2005. Untuk itu agar dapat membantu menyelesaikan masalah pelanggan jururawat harus memandang permasalahan tersebut dari sudut pandang pelanggan. Untuk itu jururawat perlu menggunakan terkhnik active listening dan kesabaran dalam mendengar ungkapan pelanggan. Jika jururawat menyimpulkan secara tergesa-gesa dengan tidak menyimak secara keseluruhan ungkapan pelanggan akibatnya boleh fatal, karena dapat saja diagnosis yang dirumuskan jururawat tidak sesuai dengan masalah pelanggan dan akibatnya tindakan yang diberikan dapat tidak membantu bahkan merosakkan pelanggan.
f.Menerima pelanggan apa adanya.Jika seseorang diterima dengan tulus, seseorang akan merasa nyaman dan aman dalam menjalin hubungan intim terapeutik. Memberikan penilaian atau mengkritik pelanggan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini jururawat menunjukkan bahawa jururawat tidak menerima pelanggan apa adanya.
g.Sensitif terhadap perasaan pelanggan. Tanpa kemampuan ini hubungan yang terapeutik sukar terjalin dengan baik, kerana jika tidak sensitif jururawat boleh saja melakukan pelanggaran batas, privasi dan menyinggung perasaan pelanggan.
h.Tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu pelanggan ataupun diri jururawat sendiri. Seseorang yang selalu menyesali tentang apa yang telah berlaku pada masa lalunya tidak akan mampu berbuat yang terbaik hari ini. Sangat sukar bagi jururawat untuk membantu pelanggan, jika ia sendiri memiliki segudang masalah dan ketidakpuasan dalam hidupnya.

Fasa Hubungan Komunikasi Terapeutik.

Struktur dalam komunikasi terapeutik, menurut Stuart, GW, 1998, terdiri daripada empat fasa iaitu: (1) fasa preinteraksi; (2) fasa perkenalan atau orientasi; (3) fasa kerja dan (4) fasa terminasi (Suryani, 2005). Dalam setiap fasa terdapat tugas atau kegiatan jururawat yang harus diselesaikan.

a.Fase preinteraksi
Tahap ini adalah masa persiapan sebelum memulakan berkaitan dengan pelanggan. Tugas jururawat dalam fasa ini iaitu:
1) mengeksplorasi perasaan, harapan dan kecemasannya;
2) Menganalisa kekuatan dan kelemahan diri, dengan analisa diri ia akan terlatih untuk memaksimalkan dirinya agar bernilai tera [eutik bagi pelanggan, jika merasa tidak siap maka perlu belajar kembali, perbincangan teman kumpulan;
3) Mengumpulkan data tentang pelanggan, sebagai asas dalam membuat rencana interaksi;
4) Membuat rencana pertemuan secara bertulis, yang akan di implementasikan saat bertemu dengan klien.

b.Fase orientasi
Fasa ini bermula pada saat bertemu pertama kali dengan pelanggan. Pada saat pertama kali bertemu dengan pelanggan fasa ini digunakan jururawat untuk berkenalan dengan pelanggan dan merupakan langkah awal dalam membina hubungan saling percaya. Tugas utama jururawat pada tahap ini adalah memberikan situasi persekitaran yang peka dan menunjukkan penerimaan, serta membantu pelanggan dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Tugas-tugas jururawat pada tahap ini antara lain:
1) Membina hubungan saling percaya, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka. Untuk membina hubungan saling percaya jururawat perlu bersikap terbuka, jujur, ihklas, menerima pelanggan apa danya, menepati janji, dan menghargai pelanggan;
2) Merumuskan kontrak bersama pelanggan. Kontrak penting untuk menjaga kelangsungan sebuah interaksi.Kontrak yang harus diluluskan bersama dengan pelanggan iaitu, tempat, waktu dan topik pertemuan;
3) Menggali perasaan dan fikiran serta mengenalpasti masalah pelanggan. Untuk mendorong pelanggan mengekspresikan perasaannya, maka tekhnik yang digunakan adalah soalan terbuka;
4) Merumuskan tujuan dengan pelanggan. Tujuan dirumuskan selepas masalah pelanggan yang telah dikenalpasti. Bila tahap ini gagal semua akan menimbulkan kegagalan pada keseluruhan interaksi (Stuart, GW, 1998 dikutip dari Suryani, 2005)
Hal yang perlu diperhatikan pada peringkat ini antara lain:
1) Memberikan salam terapeutik disertai menghulurkan tangan pejabat tangan
2) Memperkenalkan diri jururawat
3) menyepakati kontrak. Perjanjian berkaitan dengan kesediaan pelanggan untuk berkomunikasi, topik, tempat, dan lamanya pertemuan.
4) Lengkapkan kontrak. Pada pertemuan pertama jururawat perlu melengkapkan penjelasan tentang identiti serta tujuan interaksi supaya pelanggan percaya kepada jururawat.
5) Evaluasi dan validasi. Berisikan pengkajian aduan utama, alasan atau kejadian yang membuat pelanggan meminta bantuan. Evaluasi ini juga digunakan untuk mendapatkan tumpuan pengkajian lebih lanjut, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aduan utama. Pada pertemuan lanjutan penilaian / validasi digunakan untuk mengetahui keadaan dan kemajuan pelanggan hasil interaksi dahulu.
6) menyepakati masalah. Dengan tekhnik memfokuskan jururawat bersama pelanggan mengenalpasti masalah dan keperluan pelanggan.
Selanjutnya setiap awal pertemuan lanjutan dengan pelanggan lakukan orientasi. Tujuan orientasi adalah memvalidasi ketepatan data, rencana yang telah dibuat dengan keadaan pelanggan saat ini dan menilai tindakan pertemuan sebelumnya.

c.Fase kerja.
Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi teraeutik.Tahap ini jururawat bersama pelanggan menyelesaikan masalah yang dihadapi klien.Perawat dan pelanggan menjelajah stressor dan menggalakkan perkembangan kesedaran diri dengan menyambung persepsi, perasaan dan perilaku klien.Tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan rencana asuhan yang telah ditetapkan.Tekhnik komunikasi terapeutik yang sering digunakan jururawat antara lain menjelajah, mendengar dengan aktif, refleksi, pelbagai persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan (Geldard, D, 1996, dikutip dari Suryani, 2005).

d.Fase terminasi
Fasa ini merupakan fasa yang sukar dan penting, kerana hubungan saling percaya sudah terbina dan berada pada tahap optimum. Jururawat dan klien keduanya merasa kehilangan. Terminasi boleh berlaku pada saat jururawat menamatkan tugas dalam unit tertentu atau saat pelanggan akan pulang. Jururawat dan klien bersama-sama meninjau kembali proses keperawatan yang telah dilalui dan pencapaian tujuan. Untuk melalui fasa ini dengan sukses dan bernilai terapeutik, jururawat menggunakan konsep kehilangan. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan jururawat, yang dibahagi dua iaitu:
1) terminasi sementara ini, bererti masih ada pertemuan lanjutan;
2) terminasi akhir, terjadi jika jururawat telah selesai proses keperawatan secara menyeluruh. Tugas jururawat dalam fasa ini iaitu:
a) Mengevaluasi pencapaian tujuan interaksi yang telah dilakukan, penilaian ini disebut penilaian objektif. Brammer & Mc Donald (1996) menyatakan bahawa meminta pelanggan membuat kesimpulan mengenai apa yang telah dibincangkan atau respon objektif selepas tindakan dilakukan sangat berguna pada tahap terminasi (Suryani, 2005);
b) Melakukan evaluasi subjektif, dilakukan dengan menanyakan perasaan pelanggan setalah berinteraksi atau selepas melakukan tindakan tertentu;
c) menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Hal ini sering disebut kerja rumah (planning pelanggan). Tindak lanjut yang diberikan harus relevan dengan interaksi yang baru dilakukan atau yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dengan tindak lanjut pelanggan tidak akan pernah kosong menerima syarat keperawatan dalam 24 jam;
d) Membuat kontrak untuk pertemuan seterusnya, kontrak yang perlu disepakati adalah topik, masa dan tempat pertemuan. Perbezaan antara terminasi sementara dan terminasi akhir, adalah bahawa pada terminasi akhir iaitu merangkumi keseluruhan hasil yang telah dicapai selama interaksi.
C. Sikap Komunikasi Terapeutik.

Lima sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fizikal yang boleh memudahkan komunikasi yang terapeutik mengikut Egan, iaitu:
1.Berhadapan. Artinya dari kedudukan ini adalah "Saya sedia untuk anda".
2.Mempertahankan kenalan mata. Kontak mata pada level yang sama bererti menghargai pelanggan dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi.
3.Membungkuk ke arah pelanggan. Kedudukan ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengar sesuatu.
4.Mempertahankan sikap terbuka, tidak melipat kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi.
5.Tetap rileks. Tetap dapat mengawal keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberi respon kepada pelanggan.
Selain hal-hal di atas sikap terapeutik juga boleh dikenalpasti melalui perilaku non verbal. Stuart dan Sundeen (1998) mengatakan ada lima kategori komunikasi non verbal, iaitu:
1.Isyarat vokal, iaitu isyarat paralingustik termasuk semua high bicara non verbal misalnya tekanan suara, kualitas suara, tertawa, irama dan kecepatan bicara.
2. Isyarat tindakan, iaitu semua gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan sikap tubuh.
3.Isyarat objek, iaitu objek yang digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang seperti pakaian dan benda peribadi lain.
4.Ruang memberikan isyarat tentang kedekatan hubungan antara dua orang. Hal ini didasarkan pada norma-norma social budaya yang dimiliki.
5.Sentuhan, iaitu fizikal antara dua orang dan merupakan komunikasi non verbal yang paling personal. Respon seseorang terhadap tindakan ini sangat dipengaruhi oleh tatanan dan latar belakang budaya, jenis hubungan, jenis kelamin, umur dan harapan.

Teknik Komunikasi Terapeutik.

Ada dua syarat asas untuk komunikasi yang berkesan (Stuart dan Sundeen, 1998) iaitu:
1.Semua komunikasi harus bertujuan untuk menjaga harga diri pemberi maupun penerima mesej.
2.Komunikasi yang mencipta saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan nasihat, maklumat dan masukkan .
Stuart dan Sundeen, (1998) mengenalpasti teknik komunikasi terapeutik sebagai berikut:

1.Mendengarkan dengan penuh perhatian.
Dalam hal ini jururawat berusaha memahami pelanggan dengan cara mendengar apa yang disampaikan pelanggan. Mendengar merupakan asas utama dalam komunikasi. Dengan mendengar jururawat mengetahui perasaan pelanggan. Beri kesempatan lebih banyak pada pelanggan untuk bercakap. Jururawat perlu menjadi pendengar yang aktif.
2.Menunjukkan penerimaan.
Menerima tidak bererti bersetuju, menerima bererti bersedia untuk mendengar orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau percanggahan.

3.Menanyakan soalan yang berkaitan.
Objektif jururawat bertanya adalah untuk mendapatkan maklumat yang khusus mengenai apa yang disampaikan oleh pelanggan.

4.Mengulangi ucapan pelanggan dengan menggunakan kata-kata sendiri.
Melalui pengulangan kata-kata pelanggan, jururawat memberikan maklum balas bahawa jururawat mengerti mesej pelanggan dan berharap komunikasi dilanjutkan.

5.Mengklasifikasi.
Pengelasan terjadi saat jururawat berusaha untuk menerangkan dalam kata-kata idea atau fikiran yang tidak jelas dikatakan oleh pelanggan.

6.Memfokuskan.
Kaedah ini bertujuan untuk menyekat bahan pembicaraan sehingga perbualan menjadi lebih khusus dan difahami.

7.Menyatakan keputusan pemerhatian.
Dalam hal ini jururawat menghuraikan kesan yang ditimbulkan oleh isyarat non verbal klien.
8.Menawarkan maklumat.
Memberikan tambahan maklumat merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk pelanggan yang bertujuan memudahkan pelanggan untuk mengambil keputusan.

9.Diam.
Diam akan memberi peluang kepada jururawat dan klien untuk mengorganisir. Diam membolehkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mengatur fikiran dan memproses maklumat.

10.Meringkas.
Meringkas pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat.

11.Memberi anugerah.
Anugerah janganlah sampai menjadi beban untuk pelanggan dalam erti jangan sampai pelanggan berusaha keras dan melakukan segalanya demi untuk mendapatkan pujian dan persetujuan atas perbuatannya.

12.Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk memulakan perbualan.
Memberi peluang kepada pelanggan untuk berinisiatif dalam memilih topik perbualan.

13.Menganjurkan untuk meneruskan perbualan.
Teknik ini memberi peluang kepada pelanggan untuk mengarahkan hampir semua perbincangan.

14.Menempatkan kejadian secara berurutan.
Mengurutkan kejadian secara teratur akan membantu jururawat dan klien untuk melihatnya dalam satu perspektif.

15.Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menghuraikan persepsinya
Apabila jururawat ingin mengerti pelanggan, maka jururawat harus melihat segala sesuatunya dari perspektif pelanggan.

16.Refleksi.
Refleksi memberi peluang kepada pelanggan untuk mengemukakan dan menerima idea dan perasaannya sebagai sebahagian daripada dirinya sendiri.
E. Hambatan Komunikasi Terapeutik.

Hambatan komunikasi terapeutik dalam hal kemajuan hubungan jururawat-pelanggan terdiri daripada tiga jenis utama: resistens, transferens, dan kontertransferens (Hamid, 1998). Ini timbul dari berbagai alasan dan mungkin berlaku dalam bentuk yang berbeza, tetapi semuanya menghambat komunikasi terapeutik. Jururawat harus segera mengatasinya. Oleh kerana itu hambatan ini menimbulkan perasaan tegang baik bagi jururawat mahupun bagi pelanggan. Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu-persatu mengenai hambatan komunikasi terapeutik itu.

1.Resisten.
Resisten adalah upaya pelanggan untuk tetap tidak menyedari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Bertahan merupakan keengganan semulajadi atau mengelak verbalisasi yang dipelajari atau menghadapi peristiwa yang menimbulkan masalah aspek diri seseorang. Bertahan sering merupakan akibat dari ketidaksediaan pelanggan untuk berubah ketika keperluan untuk berubah telah dirasakan. Perilaku resistens biasanya ditunjukkan oleh pelanggan selama fasa kerja, kerana fasa ini sangat banyak mengandungi proses penyelesaian masalah.

2.Transferens.
Transferens adalah respon tidak sedar di mana pelanggan mengalami perasaan dan sikap terhadap jururawat yang pada dasarnya berkaitan dengan tokoh dalam kehidupannya di masa lalu. Sifat yang paling menonjol adalah ketidaktepatan respon pelanggan dalam intensitas dan penggunaan mekanisme pertahanan peredaran (displacement) yang maladaptif. Ada dua jenis utama reaksi bermusuhan dan bergantung.

3.Kontertransferens.
Iaitu kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh jururawat bukan oleh pelanggan. Konterrtransferens merujuk pada respon emosional khusus oleh jururawat terhadap pelanggan yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik atau ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Reaksi ini biasanya berbentuk salah satu daripada tiga jenis reaksi sangat mencintai, reaksi sangat bermusuhan atau membenci dan reaksi sangat cemas sering kali digunakan sebagai respon terhadap bertahan pelanggan.
Untuk mengatasi hambatan komunikasi terapeutik, jururawat harus bersedia untuk mendedahkan perasaan emosional yang sangat kuat dalam konteks hubungan jururawat-pelanggan (Hamid, 1998). Awalnya, jururawat perlu mempunyai pengetahuan mengenai perkara hambatan komunikasi terapeutik dan mengenali perilaku yang menunjukkan adanya hambatan tersebut. Latar belakang perilaku digali baik pelanggan atau jururawat bertanggungjawab terhadap hambatan terapeutik dan kesan negative pada proses

No comments:

Post a Comment